Pracownicy

prof. zw. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych. Autorka książek Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży (1994) oraz Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów (2002), Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej (2013), Wymiana idei. Szkice dydaktyczne o szkole i uniwersytecie (2016). Współredaktorka m.in. tomów rozpraw: Konteksty polonistycznej edukacji (1998), Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły (2008). Współautorka i redaktorka naukowa podręcznika akademickiego z zakresu dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki  (2011). Redaktorka „Polonistyki” (1992-2014). Od 2015 – redaktor naczelna „Polonistyki.Innowacji”. Rzeczoznawczyni MEN do spraw podręczników. W latach 2003-2006 przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Współpracowała z Fundacją Guardiniego z Berlina, Katedrą Polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, polonistami Masaryka w Czechach oraz ośrodkami polonijnymi w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych.

dr Anita Gis, adiunkt. O zakresie zainteresowań badawczych zadecydowała wcześniejsza praca w szkole. Opublikowane artykuły dotyczą problematyki komunikacji szkolnej, miejsca szkolnego podręcznika na lekcjach języka polskiego i właściwości tekstów podręcznikowych przeznaczonych dla wiekowo zróżnicowanych odbiorców. Opracowania z ostatnich lat zogniskowane są wokół  kompetencji zawodowych studentów polonistyki przygotowujących się do zawodu polonisty. Autorka programu i podręczników do języka polskiego do szkoły podstawowej i gimnazjum Zrozumieć słowo (1998-2001), współautorka podręczników do kształcenia języka polskiego w liceum Moja polszczyzna (2002-2004) oraz programu nauczania do języka polskiego dla kl. IV Wielka wędrówka, współautorka poradników dla nauczycieli (1999-2003). Współredaktorka książki Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy (Poznań 2016).

dr hab. Krzysztof Koc, adiunkt. Autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”, „Nowej Polszczyźnie”, „Polonistyce. Innowacjach” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. Wiele napisanych przez niego artykułów dotyczy reportażu. Obecnie pracuje nad książką poświęconą metodyce koncepcyjnej i refleksji nad współczesnym światem w szkolnej dydaktyce. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników. Nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i w liceum, prowadzi również szkolny teatr.

Profesor Senior
prof. zw. dr hab. Bożena Chrząstowska, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych w latach 1994-2000. Członkini Zarządu Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1970-2000). Nieformalna przewodnicząca zespołu polonistów przygotowujących podstawę programową języka polskiego (1992-1998). Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej i PAN (1995-2000). Redaktora naczelna „Polonistyki” (1991-2014). Członkini Zarządu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1997-2000), kierownik Oddziału Poznańskiego (1977-1987). Doktor honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2000). Wyróżniona w 2005 roku przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie za serię przygotowanych pod Jej redakcją podręczników dla liceum Skarbiec języka, literatury, sztuki, a opracowanych w latach 2002-2004 przez zespół autorów z UAM. Współpracowała z Fundacją  Romano Guardiniego w Berlinie (1991-2000), członkini Prezydium Forum Guardini (1998-2000), uhonorowana Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2003). Autorka ok. 400 publikacji. W tym m.in.: Poetyka stosowana [współautorka S. Wysłouch] (1978; wyd. 2, 2000), Teoria literatury w szkole. Z badań nad recepcją liryki (1979), Poezje Czesława Miłosza (1982, wyd. 2 zmien., uzupł. 1993), Lektura i poetyka (1987), Literatura współczesna „źle obecna w szkole: antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych (1990), Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii (1992). Redaktorka m. in. tomów Obcowanie z wolnością. Dialogi literackie polsko-niemieckie (t.1. 1994, t.2 2001), Kompetencji szkolnego polonisty (t.1. 1995, t.2. 1997).


dr Wiesława Wantuch (1958-2017)
Wiesława Wantuch była zatrudniona w Pracowni Innowacji Dydaktycznych w latach 2002-2017. Autorka książek Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego (2005), Poezji w szkole podstawowej. Gra słów i rzeczy (2006). Współautorka podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak (2011). Współredaktorka tomów Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły (2008), Uczeń – nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru (2015). Autorka ponad stu artykułów, szkiców, recenzji opublikowanych m.in. w „Polonistyce”, „Polonistyce.Innowacje”,  „Nowej Polszczyźnie”, „Arkuszu”, „Nowych Książkach”, „Akcencie”, „Kresach”, „Zeszytach Literackich”, „Kulturze Niezależnej”, „Pograniczach”. Z dwoma pierwszymi z wymienionych czasopism związana była jako ich aktywna redaktorka.