Galeria

Dzień 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 4

 

 

 


Konferencja w Wilnie

Profesor dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak i dr Anita Gis uczestniczyły w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tożsamość na styku kultur” organizowanej w dniach 17-18 października 2019 roku w Wilnie.

prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak: „Zakryte – odkryte”, o związkach akademickich praktyk badawczych i szkolnych doświadczeniach poznawania nie tylko lokalności.

dr Anita Gis: „Jeden język – wiele kultur…” Kilka słów o międzykulturowości na lekcjach języka polskiego (rozpoznania i refleksje).


Jubileusz 90. urodzin Profesor Bożeny Chrząstowskiej

1 lutego 2019

1 lutego 2019 roku świętowaliśmy w Sali Teatralnej naszego Wydziału PIĘKNIE DOSTOJNY Jubileusz 90. urodzin Profesor Bożeny Chrząstowskiej. Były przemówienia, prezentacja licznych osiągnięć Jubilatki, emisja archiwalnej audycji radiowej z udziałem przyjaciół i uczniów Bożeny Chrząstowskiej, a nawet… wiersze ku czci twórczyni poznańskiej szkoły dydaktyki polonistycznej.

Uroczystość otworzyła oraz serdecznie powitała wszystkich jej uczestników prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak – następczyni Pani Profesor na stanowisku kierownika Pracowni Innowacji Dydaktycznych.

Od 1992 do 2014 roku Bożena Chrząstowska redagowała „Polonistykę” – pismo, którego poziom merytoryczny, ale i intelektualna niezależność zyskały uznanie w całym polonistycznym środowisku.

Dlatego też ofiarowano Pani Profesor specjalny numer „Polonistyki. Innowacji” – pisma powstałego z Jej inspiracji i kontynuującego założenia wypracowane w ciągu 23 lat przez dawną „Polonistykę”.

Numer „Polonistyki. Innowacji” ma dwie wersje – elektroniczną (bo tak pismo się ukazuje) i papierową (takiego numeru wcześniej redakcja nie wydała).  Jest też odmienny ze względu na układ redakcyjny. Dodano bowiem nowy dział: Zachowane w pamięci – poświęcony Profesor Bożenie Chrząstowskiej.

Także kształt całego tomu „Polonistyki. Innowacji” jest pośrednią zasługą Bożeny Chrząstowskiej. Redagując „Polonistykę”, zabiegała o monograficzność kolejnych numerów; przypominała: polonista musi mieć rozległe kulturowe kompetencje. Wszystkie jej prace dokumentują zależność między wprowadzaniem uczniów i studentów w przestrzeń literatury, języka, sztuki a poznawaniem fundamentalnych prawidłowości życia społecznego, obywatelskiego, przekonują o potrzebie autentycznego dialogu. Pamiętając o tym, zadedykowano Pani Profesor materiały skupiające refleksje wokół nowego, wciąż nie w pełni rozpoznanego tematu, jakim jest WSCHÓD.

 

 

 

Dostojna Jubilatka otrzymała z rąk dziekana WFPiK prof. Tomasza Mizerkiewicza najwyższe wyróżnienie naszego Wydziału – statuetkę Collegium Maius.

O Chrząstowskiej poetycko…

Dykteryjka (autorstwa Michała Ratajczaka – sekretarza „Polonistyki”

Na okoliczność 90. urodzin Mistrzyni – a propos onegdajszej laudacji
Profesora Bogdana Walczaka

Zali tacy ludzie są?
Jeden ludź. Bożena Chrzą.

Chrzą. Bożena – jeden ludź…
Czytelniku! Umysł zbudź,
Swą pamięcią – aż het – wróć,
Pomyśl, pomyśl – zacny ludź…

Co trzeba – zreformowała,
I książki – też napisała.
„Polonistykę” – dźwigała,
A metodykę – kochała.

Czytelniku! W lud wnet pójdź,
Tych, co drzemią, szybko cuć.
To czekanie – już czas – skróć!
Krzyknij głośno: Wielki Ludź!!!

Od Poznania do Krakowa metodyka jednakowa… Tak od lat głosi fama… W chwilach ważnych można też odczuć jak głębokie są nawiązane krakowsko-poznańskie przyjaźnie. Wiersz, który zamieszczamy poniżej, w dniu urodzin prof. Bożeny Chrząstowskiej – 7 stycznia 2019 roku – przewieźli prof. Zofia Agnieszka Kłakówna, dr Piotr Kołodziej oraz dr Janusz Waligóra, pokonując samochodem trasę Kraków – Poznań – Kraków w ciągu zaledwie jednego dnia…

HOŁD KRAKOWSKI (DLA CHRZĄSTOWSKIEJ)

Jest na mapie tego kraju
Jedno miasto zacne bardzo,
A w tym mieście dobrzy ludzie
Ludźmi z innych miast nie gardzą.

Więc się Kraków nisko kłania,
Przyjeżdżając do Poznania.
Trzeba oddać hołd Królowej
Dydaktyki Narodowej,

Matce, Polce, Profesorce,
Prac rozlicznych A-utorce,
Badań ważnych Promotorce
Od Bałtyku aż po Gorce.

O, Chrząstowsko! O, Bożeno!
Nam maluczkim pozwól jeno,
Że Ci miłość swą wyznamy,
Bo za chwilę wyjeżdżamy…

Bez pracy Pani Profesor – Jej kierownictwa i inicjatyw dydaktyka polonistyczna nie byłaby dziś dyscypliną o tych osiągnięciach i dorobku poznawczym, jakie obecnie reprezentuje.

Ad multos annos!


Medal Homini Vere Academico dla Pani Profesor Bożeny Chrząstowskiej

31 stycznia 2019 roku

Profesor Bożena Chrząstowska odebrała Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

 

 

 

 

Laudację wygłosił Dziekan WFPiK prof. Tomasz Mizerkiewicz, który rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że laureatka była i jest autorytetem oraz  mistrzynią dla wielu pokoleń uczniów, studentów i kadry naukowej.

Podziękowania Profesor Bożeny Chrząstowskiej

Magnificencjo Rektorze, Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Dostąpiłam podwójnego zaszczytu! Pierwszy to fakt, że otrzymałam tak wielkie wyróżnienie, jakim jest przyznanie medalu Homini Vere Academico. Bardzo dziękuję i jestem z tego powodu dumna.

Drugi, że mogę się tym pierwszym zaszczytem świadomie cieszyć. To wcale nie jest takie oczywiste, kiedy ma się 90 lat, a więc tylko 10 mniej niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nie ma we mnie dostojeństwa. Uciekły mi wszystkie słowa. Nawet swoje książki odkrywam na nowo i ze zdziwieniem stwierdzam, że są dobrze napisane. Została pokora wobec mądrości innych ludzi.

Z pokorą więc przyjmuję ten pierwszy zaszczyt, ufając, że na niego zasłużyłam.

 

 

 

 

zob. też

https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/czlowiek-nauki,-czlowiek-szkoly-z-medalem-homini-vere-academico

https://www.youtube.com/watch?v=d3-aBIBVcJ0


Wykład w Londynie

             Profesor dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak została zaproszona przez przedstawicieli Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie do udziału w III Sympozjum „Warsztat nauczyciela polonijnego”. Organizatorem spotkania był Zakład Dydaktyki Polonijnej PUNO, a gościem honorowym Konsul RP Radosław Gromski.

            Wygłoszony przez Panią Profesor w Londynie wykład – rozpoczynający w dniu 2 czerwca 2018 roku wspomniane sympozjum – został zatytułowany Kontynuacja i zmiana, czyli o szkolnych reorientacjach lekturowych. Wystąpienie skupione było wokół tezy, że w procesie budowania uczniowskiej tożsamości kulturowej kluczowe są i innowacyjne kierunki działań, i pamięć o minionych rozwiązaniach. Pani Profesor zwracała uwagę słuchaczy na nowe zjawiska wynikające z dynamiki współczesności, podawała przykłady inspirowania młodych ludzi do myślenia i reagowania na aktualne problemy. Odwołując się do konkretnych rozwiązań, wskazywała też na możliwości kontynuacji skutecznych metod rozwijania zainteresowań humanistycznych.

            Wśród zaproszonych przez ZDP PUNO prelegentów znalazły się również dr Anna Roter-Bourkane z naszego uniwersytetu, dr Wioletta Próchniak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Joanna Rzepa z Trinity College w Dublinie oraz dr Barbara Męczykowska z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. W konferencji udział wzięli nauczyciele z polskich szkół z Londynu i okolic.

            Efektem pobytu prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak w Wielkiej Brytanii jest również nawiązanie współpracy wydawniczej z tym ważnym dla edukacji polonijnej ośrodkiem.